Mediálne analýzy

Mediálna analýza je štruktúrovaným a prehľadným rozborom toho, aký obraz vytvárajú médiá o sledovanom subjekte, alebo problematike v stanovenom časovom úseku. Mapuje obsahovú, tematickú a časovú štruktúru mediálnej prezentácie určitého subjektu počas stanoveného obdobia na zvolenej vzorke médií. Subjektom analýzy môže byť ekonomický subjekt, nejaká udalosť, osoba, alebo miesto.

Mediálne analýzy sú tvorené podľa individuálnych požiadaviek a je možné vyberať z desiatok posudzovaných kritérií, ktoré zodpovedajú štandardnej medzinárodnej metodike.

Mediálne analýzy odhalia hlbšie súvislosti, upozornia na vývojové trendy, potvrdia, alebo vyvrátia hypotézy, poskytujú informácie kvantitatívneho i kvalitatívneho charakteru, uľahčia pri strategickom rozhodovaní.

Medzi základné parametre analýzy patria:

  • Vývoj medializácie – časový vývoj medializácie analyzovaného subjektu
  • Počet zmienok podľa typu média
  • Sentiment
  • AVE, GRP, OTS
  • Top zdroje a vydavateľstvá, ktoré sa najčastejšie venujú danej téme, alebo subjektu
  • Top autori
  • Tematický rozbor medializácie
  • Porovnanie s konkurenciou
  • Share of Voice